Tävlingsbestämmelser

Tävlingar på Flommen spelas enligt ”Regler för Golfspel” samt gällande ”Lokala regler och Bestämmelser” vilka finns meddelade genom anslag. Utöver nedanstående hänvisas också till Spel- och Tävlingshandbok från januari 2016.

Deltagande

Rätt att delta har medlem i Flommens Golfklubb med officiell hcp (max 36,0) om ej annat anges. Gästspelare med officiell hcp i erkänd golfklubb är välkommen att delta i tävlingar som markerats som ”öppen” i tävlingsprogrammet.

Speciellt för tävlingen Två Generationer gäller att deltagarna i respektive lag måste vara släkt eller på annat sätt stå varandra nära familjemässigt (dock ej ingift släktskap). Åldersmässigt måste det skilja minst en generation.

Antal spelare och klassindelning

Minst 12 deltagare måste vara anmälda för att tävlingen ska anordnas. Om antalet anmälda deltagare i en klass understiger 6, slås denna klass samman med närmaste klass. Visst undantag kan förekomma i klubbmästerskapsklasser.
Klassindelning görs efter exakt hcp, i regel enligt följande:

Junior med hcp enligt A-klassen ovan spelar i klass A. Juniorer med hcp enligt B-klassen ovan spelar i egen J-klass, är antalet anmälda juniorer i denna klass lågt lottas de in i ordinarie B–klass.
Vid de flesta tävlingar, speciellt par-/lagtävlingar, kan flytande hcp-gränser förekomma.

Tee

Vid tävlingar från klubbtee gäller, om inget annat anges, tee 58 för herrar och tee 50 för damer. Damer 70 år och äldre samt flickor 12 år och yngre har rätt att välja tee 44. Herrar 75 år och äldre kan välja att spela från tee 50. Se även regler nedan om Flommen Match Play Trophy, Flommen Foursome Match och KM-Match.

Tävlingsanmälan

Anmälan sker via www.golf.se. Anmälningstiden utgår om inte annat angivits kl 12.00 två dagar före tävlingsdagen.

Reducering av antalet startande vid överbokning sker om inget annat anges i tävlingsbestämmelser genom att sist anmälda stryks.

Efteranmälan godtas i mån av plats och efter godkännande av ansvarig tävlingsledare.

Lottning

Spelordning fastställs genom lottning varvid första start i regel sätts till kl 08.00.

Startlista

Anslås i receptionen normalt kl 12.00 en dag före tävlingsdagen. Startlistan finns även tillgänglig på www.golf.se från samma tidpunkt.

Betalning av Startavgift

Startavgiften är 100 kr/spelare. Tävlingsgreenfeen är 300 kr.

Efter anmälningstiden utgång är anmälan bindande. Spelare, som anmält sig och inlottats i tävling och som uteblir från start med eller utan giltigt skäl, ska betala anmälningsavgiften i god tid före nästa starttillfälle.

Handicap och Handicapändring

Spelare skall anmäla sig i tävlingsexpeditionen 15 minuter före start. För att tävlingsverksamheten skall fungera krävs att varje medlem alltid har rätt handicap registrerat i GIT-systemet. Om spelare försummat att registrera ronder, åligger det spelaren att före start justera sin handicap, antingen i receptionen eller vid terminal.

Handicapändring mellan anmälningstidens utgång och tävlingsdagen innebär att man spelar på sin nya handicap. Om ändringen medför klassändring skall, om möjlighet finns, spelaren omplaceras till rätt klass.

Spelare är skyldig att rapportera exceptionellt bra icke handicapgrundande scorer till hemmaklubbens handicapkommitté, t ex scorer i fyrboll slag och i matchspel.

Efter tävling

Signerade scorekort skall efter avslutad rond omedelbart inlämnas till tävlingsledningen. Det är spelarens skyldighet att kontrollera att korrekt spelhandicap finns angivet på scorekortet.

Prisutdelning/prisbord och ETH

Prisutdelning sker, om inget annat anges, efter att sista spelaren i respektive klass avslutat tävlingen. Vid ex sponsortävlingar förekommer det en gemensam prisutdelning. Spelare ska personligen, eller genom ombud, närvara vid prisutdelningen, dock måste prisombudet meddelas till Tävlingskommittén. Tävlingsledningen kan inte vara prisombud. I vissa tävlingar står det Tävlingskommittén fritt att bestämma att prisombud inte får användas utan pris delas endast ut till närvarande pristagare.

Från 2016 gäller regler om krav på EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) på Flommens klubbtävlingar. Tävlande måste ha ETH för att få ta del av prisbordet i tävlingar, i par- och lagtävlingar krävs det att alla i laget har detta. Krav på ETH i tävlingar rekommenderades av Svenska Golfförbundet redan 2013.

Vandringspriser

Inteckning i Flommens vandringspriser kan endas erövras av klubbmedlem, med undantag av pokalen Gunnar Stalins Minne och Invigningspokalen. I partävlingar räcker det med att en i laget är klubbmedlem.

Ändringar i tävlingsprogram

Tävlingskommittén äger rätt att göra ändringar i innevarande års tävlingsprogram.